Badania i pomiary elektryczne...

Przeprowadzanie badań i pomiarów instalacji elektrycznych

Rzadko się mówi, dlaczego i po co są wykonywane badania i pomiary instalacji elektrycznych. Większość osób pewnie stwierdzi, że po to, aby sprawdzić, czy instalacja jest dobrze wykonana i częściowo będzie miała rację, ale tylko częściowo. Otóż głównym powodem wykonywania badań i pomiarów instalacji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom takiej instalacji. Jest to oczywiście związane z poprawnością wykonania takiej instalacji, z tym że poprawność wykonania nie gwarantuje bezpieczeństwa użytkowania. Prawidłowo wykonane pomiary i badania pozwalają stwierdzić, czy w razie uszkodzenia ochrona poprzez zastosowane urządzenia zabezpieczające jest skuteczna i nie narazi użytkownika na porażenie prądem, w przypadku awarii urządzeń podłączonych do badanej instalacji.

W zakres naszych usług wchodzą:

 • przeglądy odbiorowe instalacji elektrycznych,
 • przeglądy okresowe instalacji elektrycznych,
 • pomiary instalacji elektrycznych,
 • pomiary instalacji odgromowych,
 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego. 

 

Dlaczego warto nam zaufać?

W ramach naszych usług wszystkie prace dokumentujemy stosownymi protokołami z przeprowadzonych badań i pomiarów. Posiadamy uprawnienia pomiarowe w zakresie dozoru i eksploatacji do 1kV. Ponadto dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym, dzięki czemu wszystkie badania są przeprowadzane w pełni profesjonalnie.

 

Lista wykonywanych przez nas badań i pomiarów:

 • Oględziny instalacji - zgodnie z normą PN-HD 60364-6
 • Sprawdzanie biegunowości i kolejności faz
 • Wykonanie prób funkcjonalnych - sprawdzenie działania rozłączników, urządzeń kontrolnych oraz pozostałych elementów stanowiących wyposażenie rozdzielnic
 • Kontrola ciągłości przewodów ochronnych oraz połączeń wyrównawczych
 • Pomiary rezystancji izolacji
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia ZS i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary prądu zadziałania oraz czasu wyłączenia wyłączników różnicowoprądowych RCD, sprawdzenie działania przycisku TEST
 • Ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary rezystancji uziemienia
 • Pomiary spadku napięcia
 • Pomiary rezystancji uzwojeń
 • Pomiary natężenia prądu
 • Pomiary natężenia oświetlenia
 • Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego